Blog Detail

12274235_1232864620062211_159377861003160002_n

Nowy projekt Fundacji Miejsce Kreatywne

01 Gru 15
miejscekreatywne
No Comments

W dzisiejszych czasach ludziom potrzebne są pozytywne przykłady działań, które wpłyną na podwyższenie standardów ich życia i wpłyną pozytywnie na otoczenie. Potrzebne są również działania stymulujące mieszkańców Warszawy do kreatywnego podejścia do życia oraz otworzenia się na najbliższe otoczenie – nawiązanie więzi sąsiedzkich i animacja wspólnych działań. Fundacja Miejsce Kreatywne od początku 2014 r. zgodnie ze swoimi celami prowadzi działania mające na celu sieciowanie warszawskich społeczności oraz promocję dobrych praktyk pokazujących współpracę miedzy nimi. Podczas rozmów z organizacjami działającymi na terenie Warszawy nawiązaliśmy współpracę z konsorcjami społeczno-kulturalnymi realizującymi program Lokalnych Systemów Wsparcia. W ramach nowatorskiego projektu Biura Promocji i Projektów Społecznych miasta stołecznego Warszawy, organizacje pozarządowe zaczęły łączyć się w tzw. konsorcja opierające się na programie Lokalnego Systemu Wsparcia przedstawionym w załączniku nr 1 do Programu Rodzina na lata 2010-2020. Głównym celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych i społecznych wśród dzieci w wieku 7-18 lat. Fundacja Miejsce Kreatywne zaczęła wspierać swoimi działaniami promocję idei konsorcjów jako przykładu dobrych praktyk współpracy różnych środowisk we wspólnym celu. Konsorcja powstały z połączenia organizacji, które z sukcesami realizują specjalistyczne projekty, których bezpośrednimi odbiorcami są mieszkańcy i społeczności lokalne. Pierwsze 3 konsorcja organizacji pozarządowych tworzących Lokalne Systemy Wsparcia powstały na Pradze. Ponieważ projekt okazał się wielkim sukcesem, został rozszerzony na teren całej Warszawy. Zdobył wielu partnerów jeśli chodzi o pobliskie szkoły i ośrodki kulturalne, w których można korzystać z proponowanych przez konsorcjum rozwiązań. Spowodował rozpoczęcie dialogu, i współpracy wielu podmiotów we wspólnym celu i dla wspólnych korzyści, jest więc świetnym przykładem dobrych praktyk. Obecnie konsorcja działają w Warszawie po obu brzegach Wisły.
Jednym z nowopowstałych jest działające na terenie dzielnicy Ochota Konsorcjum Organizacji Pozarządowych RAZEM z Ochotą .
Konsorcjum zostało zawiązane na terenie Dzielnicy Ochota w kwietniu 2014 roku, aby prowadzić nieodpłatnie działania edukacyjne, profilaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze, korekcyjne, specjalistyczne, socjalne, sportowe, społeczno-kulturalne, terapeutyczne zmierzające do wyrównania szans edukacyjnych, życiowych dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat.
Jednym z założeń konsorcjum jest polepszenie wyników w nauce uczniów, zwiększenie ich frekwencji w szkołach a także budowanie sieci placówek (organizacji) wspierających dziecko i jego rodzinę w pokonywaniu problemów edukacyjnych i społecznych. Przygotowana oferta zajęć dla 6 dzieci, rodziców i otoczenia szkoły ma dopomóc w przezwyciężaniu niepowodzeń, deficytów i problemów, a także budować dialog i współpracę pomiędzy instytucjami pomocowymi a także Szkoły z Rodzicami.
W skład konsorcjum wchodzą następujące organizacje:

 1. Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” Oddział Terenowy Warszawa Ochota – lider
 2. Wojewódzki Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci , Oddział TPD Ochota
 3. Fundacja im. Marii Grzegorzewskiej, działająca przy Akademii Pedagogiki Specjalnej (prowadząca streetworking)
 4. Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie
 5. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom
 6. Fundacja Kagi – współpracująca z Centrum Aikido Aikikai w Warszawie

Podczas rozmów w ramach KDS ds. LSW okazało się, że zaistniała ogromna potrzeba wsparcia promocji działań tego konsorcjum oraz idei LSW i jego koncepcji wśród środowiska zajmującego się szeroko rozumianym pomaganiem takich jak służby publiczne, instytucje zdrowia, lokalnych przedsiębiorców oraz innych NGO itp. Istniejące na Ochocie inne organizacje, instytucje i przedsiębiorcy przejawiają niechęć do nawiązywania współpracy i pomocy wynikającej z niezrozumienia idei LSW oraz działań konsorcjum, dlatego istotne jest zaprezentowanie ich szerszemu gronu. Nagłaśniając istnienie tego projektu jak również pokazując proces jego powstawania, dogadywania się organizacji między sobą, rozmowy z Miastem jesteśmy w stanie oswoić mieszkańców z wizją korzystnego wpływu współpracy międzyludzkiej na polepszenie jakości życia jednostki oraz zachęcić większą ilość warszawskich organizacji i instytucji do stosowania w/w praktyk i pomocy w realizacji zadań istniejących już konsorcjów.
Żeby pomóc organizacjom w nagłośnieniu ich działań chcemy wyprodukować audiowizualne materiały promocyjne, które będą służyły do promocji w/w konsorcjum. Materiały filmowe będą zawierały przede wszystkim:

 1. historię powstania konsorcjum,
 2. rolę poszczególnych organizacji oraz wpływ ich współpracy między sobą na globalny efekt (polepszenia jakości życia dzieci i młodzieży na warszawskiej Ochocie),
 3. wizytówki poszczególnych organizacji,
 4. informację na temat potrzeb ofertowych jakie konsorcja odkryły na Ochocie (animacja mieszkańców chętnych do pomocy w zaspokojeniu potrzeb),
 5. wypowiedzi przedstawicieli Biura Promocji I Projektów Społecznych,
 6. wypowiedzi odbiorców działań konsorcjów (dzieci, młodzieży, rodziców opiekunów).