Projekty bieżące

SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy

Projekt pn. „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 1 425 590,45 PLN
Wkład własny: 71 562,04 PLN
Wartość dofinansowania: 1 354 028,41 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: IX.  Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Planowany okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 30.06.2018
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/ Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Partnerzy w projekcie:
– Powiślańska Fundacja Społeczna
– Stowarzyszenie ASLAN
– Fundacja Wspierania Rodzin "Korale"
– Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej  CIS
– Stowarzyszenie OD-DO
– Fundacja Miejsce Kreatywne

Opis projektu:

Cel główny projektu: Poprawa sytuacji społeczno-zatrudnieniowej 120 os. z min. 40 rodzin wieloproblemowych, ubogich, wykluczonych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z 15 dzielnic m. st. Wa-wy poprzez zapewnienie zindywidualizowanego kompleksowego wsparcia opartego na sieci współpracy JST i NGO.

Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 120 os. w wieku 7-65 lat (50 osób nieaktywnych zawodowo w wieku 18-65 lat oraz 70 osób w wieku 7-65 lat), członków rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w szczególności korzystające ze wsparcia i świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem, przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Główne działania w projekcie:
– Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów oraz opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji (IŚR),
– Wsparcie rodzin
– Asystent rodziny
– Poradnictwo rodzinne
– Międzypokoleniowe działania integrujące rodziny
– Działania edukacyjne i ogólnorozwojowe dla dzieci
– Doradztwo prawno – finansowe
– Trening kompetencji dotyczący edukacji finansowej
– Działania aktywizujące do podjęcia/kontynuacji nauki
– Indywidualne zajęcia reedukacyjne
– Coaching zawodowy
– Doradztwo zawodowe
– Szkolenia zawodowe
– Staże

logotypy_str_www_1

 

Aktywne Miasto Rodzinne

Ideą przewodnią projektu jest promocja działań zmierzających dowzmacniania więzi rodzinnych wśród mieszkańców Warszawy. W dzisiejszych czasach potrzebne są przykłady działań, które wzmacniają więzi rodzinne i uczą spędzania wspólnie wolnego czasu w mieście. Projekt, który stworzyliśmy ma na celu równolegle edukować, promować oraz stymulować i zachęcać uczestników do rodzinnej aktywności. Przez całe wakacje organizowane są eventy o charakterze ogólnomiejskich warsztatów otwartych. Przez okres od czerwca do września 2017 r. w 18 dzielnicach Warszawy realizowane są warsztaty dla całych rodzin.
Źródło finansowania – m.st. Warszawa

 

fmk_transparent

 

Młodzi ART.-yści

Fundacją Miejsce Kreatywne razem z Fundacją ART w latach 2016-2018 realizuje projekt pn.: „Młodzi ART.-yści”. Projekt jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.
Projekt wspierają konsorcja: Razem z Ochotą oraz ZONA Muranów.

Przedmiotem projektu jast konkurs, który realizowany będzie podczas dwóch edycji w terminie:
I marzec –  listopad 2016,
II styczeń – listopad 2017,

Pierwsza edycja zakłada przeprowadzenie dwóch konkursów:

1. „Aktywna, warszawska rodzina”- konkurs adresowany do uczniów warszawskich szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. W konkursie wezmą udział 3-osobowe zespoły, które w formie multimedialnej lub plastycznej (filmik nagrany telefonem komórkowym, praca plastyczna itp.) zaprezentują ciekawy sposób lub miejsce/miejsca w Warszawie, gdzie można aktywnie i bezpłatnie spędzić czas RAZEM.

Konkurs ogłoszony zostanie w dwóch grupach wiekowych:
– dla uczniów szkół podstawowych
Zadaniem szkoły będzie zgłosić do zabawy zespoły "RODZINNE". Każdy zespół będzie miał za zadanie stworzyć wspólnie dowolną pracę plastyczną (lub multimedialną) przedstawiającą i promującą ulubiony sposób lub miejsce rodzinnej aktywności. W konkursie  punktowane będą pomysłowość oraz zaangażowanie członków zespołu.
Rodzina, która uzbiera największą ilość głosów komisji otrzyma voucher na wspólny wyjazd na rodzinny weekend marzeń. Nagrodzone zostaną również inne prace. Nagrodami będą gry planszowe, sprzęt oraz akcesoria do wspólnych zabaw oraz dyplomy dla "Mistrzowskiej Rodziny". (rozwinięcie linku)

– uczniów szkół gimnazjalnych:
Zadaniem szkół będzie zgłosić do zabawy 3 osobowe zespoły, które przygotują film nagrany telefonem komórkowym lub innym prostym sprzętem, który zaprezentuje jak i gdzie ciekawie i bezpiecznie można aktywnie spędzać czas RAZEM.
TRZY ZESPOŁY, które uzbierają największą ilość głosów komisji zostaną zaproszone na elitarne, weekendowe warsztaty filmowe do "Młodzieżowego Studia Telewizyjnego" na ul. Starej. Z przygotowanych przez uczestników na konkurs materiałów powstanie filmowy kolaż promujący aktywne spędzanie czasu przez młodzież. Dodatkowo nagrodzone zostaną inne prace. Wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni dyplomami. (rozwinięcie linku)

Celem konkursów jest stworzenie pretekstu rozmowy na temat wartości spędzania czasu RAZEM oraz do wspólnej, zespołowej pracy i zabawy.
W wolnym czasie młodzież, biorąca udziału konkursie, będzie miała okazję zająć się budowaniem więzi, poznawaniem swojego miasta, myśleniem o rodzinie w kontekście ciekawego, wspólnego spędzenia czasu na terenie miasta.

Druga edycja konkursu. Realizacja styczeń-listopad 2018.

Projekt – „Masz 4 minuty, aby uratować życie…”- konkurs adresowany do uczniów warszawskich gimnazjów. W konkursie wezmą udział 3-osobowe zespoły, które w formie multimedialnej (filmik nagrany telefonem komórkowym , prezentacja Power Point, itp.) przedstawić mają właściwe i godne naśladowania postawy w zakresie bezpieczeństwa i pierwszej pomocy, godnych naśladowania reakcji. Oczywiście w tle musi się znaleźć bezpieczne miejsca w Warszawie. Taka tematyka pokaże dzieciom i młodzieży, że sami mają wpływ na własne bezpieczeństwo, że mają cechy/umiejętności, które pomagają w radzeniu sobie z przeciwnościami, również tymi dnia codziennego. Pokaże, że przez odpowiednią postawę można mieć kontrolę nad swoim zachowaniem nawet w trudnych sytuacjach.

Celem głównym projektu jest ograniczenie skali dysfunkcyjnych zachowań dzieci i młodzieży poprzez rozwijanie zainteresowań związanych z historią miasta i wskazywanie wzorców do naśladowania poprzez adekwatną ofertę edukacyjno/ społeczno/ kulturalną od stycznia 2016 do 30 listopada 2018 roku.
Aby zrealizować założony cel zorganizujemy w każdej szkole, jako pewnego rodzaju wprowadzenie do konkursów, seminaria pokazujące postawy i zachowania godne naśladowania.

Beznazwy-5