Statut

STATUT

FUNDACJI MIEJSCE KREATYWNE

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Fundacja pod nazwą Fundacja MIEJSCE KREATYWNE,  zwana dalej Fundacją ustanowiona zostaje przez Katarzynę Litwiniak zwaną dalej Fundatorem, Aktem Notarialnym Rep. A Nr 1766/2013 sporządzonym przez Notariusza Marzannę Wyrzykowską w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Śniadeckich 10/16, w dniu 02.08.2013r., działa na podstawie i zasadach określonych w Ustawie o Fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984r. (DZ. U. z 1991r. Nr 46, poz. 203 z póżn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

 

§ 2.

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

2. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3.

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją pełni minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

 

§ 4.

 1. Fundacja używa pieczęci z napisem Fundacja MIEJSCE KREATYWNE.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego znaku graficznego.
 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

§ 5.

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 

§ 6.

 1. Dla realizacji swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć Instytuty oraz stałe i czasowe placówki terenowe i specjalizowane a także przystępować do spółek i fundacji.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Fundacji.

 

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 7.

Celem Fundacji jest:

 1. Działalność związana z rozwojem i promocją sektora kreatywnego
 2. Działalność w zakresie badania, rozwoju, wspierania oraz promocji różnego rodzaju aktywności, mających na celu pobudzenie kreatywności u osób dorosłych oraz dzieci.
 3.  Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 4. Edukacja i kształcenie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, promocja i organizacja wolontariatu;
 5.  Wszechstronne upowszechnianie społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie działań na rzecz rozwoju kultury polskiej, rozwijania świadomości obywatelskiej i kulturowej;
 6. Badania naukowe, zarówno w kraju jak i na świecie w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji oraz  zachowań społecznych;
 7. Obserwacja i reagowanie na zmiany zachodzące na rynku – zwracanie uwagi na czynniki, które mają istotny wpływ na rozwój kultury, sztuki oraz nowych zachowań społecznych: m.in. nowe technologie, nowe media, przemysły kultury;
 8. Wspieranie innowacji i innowacyjnych rozwiązań;
 9. Współpraca międzynarodowa oraz działania na rzecz: rozwoju kontaktów i współpracy między społeczeństwami, integracji europejskiej;
 10. Budowanie pomostu pomiędzy nauką a praktyką oraz środowiskami polityków, naukowców, artystów, mniejszości narodowych i etnicznych, grup migranckich oraz sektorów biznesu, administracji publicznej i organizacji pozarządowych;
 11. Propagowanie wiedzy i wymiana doświadczeń w dziedzinie kultury;
 12. Propagowanie wiedzy i rozwoju, wymiana doświadczeń w dziedzinie kultury i sztuki;
 13. Wspieranie twórczości artystycznej;

§ 8.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. Obserwację procesów kulturowych ,kształtowania i rozwoju sektora kreatywnego, procesów społecznych i politycznych w Polsce oraz innych państwach europejskich oraz tworzenie rozwiązań dostosowanych do zmieniających się potrzeb;
 2. Tworzenie programów rozwoju potencjału kreatywnego u osób dorosłych i dzieci
 3. Tworzenie „Banków Projektów”, kreatywnych osób biorących udział w działaniach Fundacji.
 4. Inicjowanie debat publicznych
 5. Współpracę z międzynarodowymi sieciami kulturalnymi, organizacjami, instytucjami, uczelniami wyższymi;
 6. Prace badawczo-rozwojowe;
 7. Stworzenie oraz prowadzenie miejsca/klubu wspierającego, promującego oraz oferującego różnego typu aktywności pobudzające kreatywność, działania zespołowe

oraz służącego do realizacji innych działań statutowych Fundacji;

 1. Prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz;
 2. Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych;
 3. Wymianę doświadczeń między organizacjami i instytucjami z Polski i innych krajów;
 4. Organizowanie konferencji, odczytów, seminariów, szkoleń, sympozjów, warsztatów,  wystaw, spektakli teatralnych oraz innych imprez;

 

 1. Kierowanie, wykonywanie i wspieranie działalności informacyjnej i kulturalnej, prowadzonej w Polsce i za granicą;
 2. Organizowanie i prowadzenie różnorodnych form działalności edukacyjnej;
 3. Doradztwo;
 4. Prowadzenie działalności wydawniczej, poligraficznej i graficznej;
 5. Wspieranie finansowe, rzeczowe, informacyjne i merytoryczne osób fizycznych

i prawnych w tym fundowanie stypendiów, przyznawanie nagród;

 1. Współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi oraz polskimi i zagranicznymi

organizacjami pozarządowymi.

 

§ 9.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, o ile jest ona zbieżna z celami Fundacji.

 

 

Rozdział III

 

Majątek Fundacji

 

§ 10.

Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2 000 zł. (słownie: dwa tysiące) z czego 1000 zł jest przeznaczone na działalność gospodarczą fundacji oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

§ 11.

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

 1. darowizn, spadków i zapisów;
 2. dotacji, subwencji, grantów;
 3. nieruchomości i ruchomości otrzymanych z darowizn lub zakupionych przez Fundację;
 4. dywidend i zysków z akcji lub udziałów;
 5. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych;
 6. nagród, pożyczek;
 7. krajowych i zagranicznych funduszy publicznych;
 8. dochodu z działalności gospodarczej;
 9. nawiązek sądowych;
 10. dochodów ze zbiórek i imprez charytatywnych;

 

 

§ 12.

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe w oparciu o zasady określone odrębnymi przepisami.
 2. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

 

§ 13.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§ 14.

Dochody pochodzące ze źródeł, o których mowa w § 11, mogą być użyte na realizację wszystkich działań statutowych Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

§ 15.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

Rozdział IV

Organy Fundacji

 

§ 16.

 1. Organami Fundacji są Zarząd Fundacji i Rada Fundacji
 2. Fundacja może wykonywać swoje zadania przy pomocy Biura Fundacji.

 

 

ZARZĄD FUNDACJI

 

§ 17.

 1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 4 członków, w tym z Prezesa Fundacji.
 2. Powołanie Zarządu w tym Prezesa Fundacji następuje na okres 2 lat.
 3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
 4. Decyzje o zmianie, rozszerzeniu lub powołanie nowego Zarządu podejmuje Zarząd podczas jednomyślnego głosowania.
 5. Fundator może być członkiem Zarządu.
 6. Zarząd Fundacji może powołać dodatkowe organy Fundacji.
 7. Zarząd Fundacji może odwołać poszczególnych członków Zarządu w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy członek nie realizuje w sposób dostateczny celów Fundacji lub w inny sposób jego działalność przynosi szkody Fundacji. W/w odwołanie musi zostać poprzedzone jednomyślnym głosowaniem z wyłączeniem osoby, której dotyczy.

 

 

§ 18.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.

 

§ 19.

Swoje zadania Zarząd zobowiązany jest wykonywać z należytą starannością przy ścisłym przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa i Statutu.

 

§ 20.

 1. Pracami Zarządu kieruje jego Prezes.

 

§ 21.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w przypadku równości głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

 

§ 22.

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają: Prezes Fundacji samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu.
 2. Każdy członek Zarządu jest upoważniony do zawierania oświadczeń woli do 4000 zł.
 3. Zarząd może w drodze uchwały ustanawiać pełnomocników do podejmowania poszczególnych czynności w imieniu Fundacji, określonych w pełnomocnictwie.

 

§ 23.

Do szczegółowego zakresu działania Zarządu Fundacji należy:

 

 1. Kierowanie działalnością Fundacji oraz reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
 2. Opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji;
 3. Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
 4. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
 5. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;
 6. Zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów;
 7. Uchwalanie zmian statutu Fundacji;
 8. Podejmowanie decyzji w sprawie połączenia z inną Fundacją i likwidacji Fundacji

 

§ 24.

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.

 

§ 25.

 1. Do zadań Prezesa Zarządu Fundacji należy prowadzenie bieżących spraw Fundacji, organizowanie prac Zarządu, wykonywanie jego uchwał.
 2. Prezes Fundacji jest zwierzchnikiem pracowników Fundacji.

 

§ 26.

 1. Zarząd może powołać Dyrektora do bieżącego kierowania pracami Fundacji.
 2. Dyrektor Fundacji może być Członkiem Zarządu
 3. Zarząd może zatrudniać pracowników administracyjnych i finansowych w ramach realizowania celów statutowych Fundacji.
 4. Zarząd może zatrudniać także innych pracowników dla realizowania celów statutowych Fundacji.
 5. Zarząd może powoływać zespoły doradcze.

 

 

RADA FUNDACJI

§ 27.

Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach opiniotwórczych i doradczych Fundacji. Pomaga w tworzeniu oraz wspieraniu wizerunku Fundacji.

 

 1. Rada Fundacji składa się z trzech do siedmiu członków powoływanych przez Zarząd.
 2. Pierwszy skład Rady Fundacji powołuje Fundator.

 

Rozdział V

Jednostki organizacyjne Fundacji

 

§ 28.

 1. W celu realizacji zadań Fundacja może tworzyć Instytuty
 2. Prezes Zarządu jest pierwszym Dyrektorem Instytutu.
 3. Instytut działa na podstawie statutu zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.
 4. Instytut może działać także poprzez swoje oddziały.

 

§ 29.

 1. W celu realizacji zadań Fundacja może tworzyć sieć, której ogniwami są jednostki organizacyjne, takie jak placówki terenowe i placówki specjalizowane.
 2. Placówki terenowe i placówki specjalizowane są jednostkami organizacyjnie i finansowo wyodrębnionymi i działają na podstawie statutów zatwierdzonych przez Zarząd Fundacji,
 3. Dyrektorów placówek powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

 

 

 

Rozdział VI

Działalność gospodarcza Fundacji

 

§ 30.

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
 2. Prezes Zarządu decyduje o prowadzeniu lub zawieszeniu działalności gospodarczej.
 3. Zysk z działalności gospodarczej Zarząd, w drodze uchwały, przeznacza na realizację celów statutowych Fundacji.

 

§ 31.

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji są: Prace badawczo-rozwojowe 73.20;

 1. Działalność wydawnicza  58.11.Z;
 2. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 74.14.A.
 3. Produkcja audycji telewizyjnych, radiowych oraz wszelkich form audio-wizualnych w tym portalu i telewizji internetowej 59.11
 4. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi 59.12
 5. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.2
 6. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.13
 7. Działalność związana z projekcją filmów 59.14
 8. Działalność agencji reklamowych 73.11
 9. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51
 10. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.52
 11. Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59
 12. Działalność wspomagająca edukację 85.60
 13. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 90.01
 14. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 90.02
 15. Artystyczna i literacka działalność twórcza 90.03
 16. Działalność obiektów kulturalnych 90.04
 17. Działalność obiektów sportowych 93.11
 18. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 93.13
 19. Pozostała działalność związana ze sportem 93.19
 20. Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki 93.21
 21. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29
 22. 96.09Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana     
 23. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne  56.10
 24.  Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych 56.21
 25. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 56.29
 26. Przygotowywanie i podawanie napojów 56.30
 27. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30

 

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

§ 32.

Dla efektywnego realizowania celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

 

§33.

Decyzję w sprawie zmian statutu oraz likwidacji Fundacji z przyczyn wskazanych w ustawie, o której mowa w § 1 statutu, podejmuje Zarząd Fundacji w formie uchwały podjętej jednomyślnie. Decyzja w sprawie zmiany statutu w zakresie celów Fundacji nie może w istotny sposób zmienić celów, dla realizacji których Fundacja została utworzona.

 

§ 34.

W razie likwidacji Fundacji, funkcję likwidatora pełni wyznaczony przez Zarząd likwidator, któremu w okresie likwidacji przysługują prawa i obowiązki Zarządu.

 

§ 35.

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy, o której mowa w § 1 statutu, instytucjom, których działalność jest zbieżna z celami oraz działaniami Fundacji.

 

§ 36.

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.